“สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล” เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาสถาบันต่างๆ เข้าร่วม “โครงการนักศึกษาฝึกงาน” (สหกิจศึกษา) ซึ่งมุ่งเน้นในการนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และการแก้ไขปัญหาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต โดยมีกำหนดช่วงเวลาฝึกงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566

 

 

แผนกที่เปิดรับ:

1) Production (Editor, Motion Graphic)

2) Graphic (Graphic Designer)

3) Marketing (PR, Marketing, Event)

4) Online (New Media – Online Creator)

 

ประโยชน์ที่นิสิต-นักศึกษาจะได้รับ:

 • เข้าใจภาพรวมของธุรกิจภาพยนตร์และสื่อบันเทิง
 • ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงรวมถึงการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
 • ได้เรียนรู้งานโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหน่วยงาน
 • เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการทำงาน
 • เรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์กรในการทำงานและเพื่อนร่วมงาน
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลในองค์กรและสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทำงานในอนาคต
 • หนังสือรับรองการฝึกงานจากบริษัทฯ หลังจากผ่านการฝึกงาน
 • มีโอกาสได้รับพิจารณาในการรับเข้าเป็นพนักงานต่อไป

 

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • นิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
 • ระยะการฝึกงานอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป
 • ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อใช้งานได้ตลอดระยะเวลาโครงการฝึกงาน
 • สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาโครงการฝึกงาน
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • กล้าคิด กล้าทำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

ขั้นตอนการรับสมัคร:

1) รับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2566

2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารการสมัครตามที่บริษัทฯ กำหนด

3) สัมภาษณ์

4) ประกาศผลการคัดเลือก

 

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมล hr@sahamongkolfilm.com โดยแนบประวัติส่วนตัว (Resume) และผลงานระหว่างศึกษา พร้อมระบุแผนกที่ต้องการฝึกงานเพื่อประกอบการพิจารณา

 

#ฝึกงาน #สหมงคลฟิล์ม #Intern #Sahamongkolfilm